අමුතුම විදිහට ඇදපු 3D පින්තුර එකතුවක්

මේතියෙන්නේ 3D නිර්මාණ ශිල්පියෙක් අඳින ලද සිතුවම් කිහිපයක්…අපි දකින ඇනිමේශන් Film එකක චරිත ආකාරයෙන් මේ සිතුවම් නිර්මාණය කරලා තියනවා..

Read More