ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නාමයෙන් පාර්ලිමේන්තුව වහම කැදවන්න කතානයකගෙන් ජනපතිට ලිපියක්

Reading Time: 1 minute

පාර්ලිමේන්තු වහමා කැදවන් ලෙස කතානයක කරුජයසූරිය මහතා ජනපති හට දන්වා තිබෙනවා.මේ බව ලිපියක් මගින් ජනපතිව් දැනුවත් කර ඇති අතර පහත ඇත්තේ එම ලිපියයි.

comments

Related posts

error: ‌වැඩක් බලාගත්තොත්...