ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නාමයෙන් පාර්ලිමේන්තුව වහම කැදවන්න කතානයකගෙන් ජනපතිට ලිපියක්

පාර්ලිමේන්තු වහමා කැදවන් ලෙස කතානයක කරුජයසූරිය මහතා ජනපති හට දන්වා තිබෙනවා.මේ බව ලිපියක් මගින් ජනපතිව් දැනුවත් කර ඇති අතර පහත ඇත්තේ එම ලිපියයි.

comments

Related posts

error: ‌වැඩක් බලාගත්තොත්...